10 jul '18

Circulair Mainframe

Vandaag wordt het klimaatakkoord op hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes. Hierin worden de klimaatmaatregelen tot 2030 en het transitiepad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 geschetst. Het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. StudioMarcoVermeulen heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK een bijdrage geleverd aan een samenhangende ruimtelijke uitwerking van de resultaten van de klimaattafel Industrie. Vrijdag a.s. worden deze resultaten officieel gepubliceerd.

De transitie naar een circulaire economie en de uitwisseling van o.a. andere warmte, CO2, biogas, elektriciteit, waterstof en biomassa vraagt om nieuwe infrastructuren (bijvoorbeeld warmtenetten) of het slim hergebruiken van bestaande infrastructuren en buisleidingen. Voor veel van de systemen geldt dat opschaling leidt tot een robuuster en efficiënter systeem (economy of scale). Bundeling van deze systemen en bijbehorende infrastructuren maakt ruimtelijke inpassing eenvoudiger en veelal mogelijk in bestaande leidingtracés of langs snelwegen. Hiermee is een ‘circulair mainframe’ denkbaar dat voorwaardescheppend zal zijn voor de vestiging van biochemische industrie, glastuinbouw, bedrijven en mogelijk zelfs voor de nog te realiseren miljoen woningen. Deze hoofdstructuur voor de uitwisseling van grondstoffen en energie zal als ruimtelijk casco fungeren voor toekomstige, duurzame ontwikkelingen en transformaties en deze versnellen.