The Dutch Everglades: Landschap in transitie op de grens van zand en klei
The Dutch Everglades: Landschap in transitie op de grens van zand en klei

Brabant aan Zee: The Dutch Everglades

West-Brabant

Landschap in transitie op de grens van zand en klei

De Brabantse Delta

Het westen en noordwesten van Brabant is onderdeel van de Nederlandse delta en is in vele opzichten een transitielandschap. Dat is al merkbaar in de ondergrond met dynamische overgangen tussen nat en droog, zand en klei, hoog en laag, zoet en zout. Deze graduele overgangen bieden gevarieerde condities voor bijzondere en gewaardeerde landschappen zoals slikken, schorren en kwelnatuur.
Best of three worlds: Birdseye view van het voorstel voor het West-Brabantse Landschap
Best of three worlds: Birdseye view van het voorstel voor het West-Brabantse Landschap
West-Brabant is ook een landschap van stromen, sporen, buizen en wegen waarlangs mensen, goederen en grondstoffen onderweg zijn tussen Rotterdam, Antwerpen en Brabantstad. Het open landschap biedt ruimte aan de teelt van suikerbieten en aardappelen. Maar ook aan chemische clusters, logistieke parken en grootschalige glastuinbouw. Ook historisch gezien fungeerde West-Brabant vaak als doorgangsgebied en militaire bufferzone. Op weg naar de Hollandse en Zeeuwse steden werden de Spanjaarden en Fransen op afstand gehouden door grote aaneengesloten gebieden te inunderen.
Doorsnede van het voorstel voor het West-Brabantse landschap
Doorsnede van het voorstel voor het West-Brabantse landschap

Het symbool Δ (spreek uit: “delta”, de Griekse hoofdletter D) betekent verandering of verschil.

En nu, aan de vooravond van transities in de landbouw, industrie, energie, watersysteem en natuur, zal het grootschalige, open landschap en het stedelijk gebied opnieuw transformeren. Dit is het juiste moment om de identiteit van het gebied te ijken en koers te bepalen. Biedt het transitielandschap ook kwaliteiten die het tot een prettige leefomgeving en recreatieve bestemming maken? Kan de centrale ligging en goede bereikbaarheid worden verenigd met het landschappelijke en cultuurhistorisch potentieel? Kan dit gebied uitgroeien tot een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied midden in het meest verstedelijkte gebied van Noordwest Europa? Waarom wordt het gebied nog niet als zodanig herkend? Wat is daarvoor nodig?

Door middel van ontwerpend onderzoek trachten wij antwoorden te geven op bovenstaande vragen. Wij denken dat schaal daarbij een belangrijke rol speelt. Veel van de huidige gewaardeerde landschappen zijn te gefragmenteerd en hebben onvoldoende ruimtelijke identiteit. De schaal van bedrijvenclusters en infrastructuren vraagt om een verblijfs- en recreatielandschap van formaat. Dit kan grotendeels worden gecreëerd door bestaande landschappen te versterken en te verbinden. Daar waar de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en infrastructurele structuren elkaar kruisen, ontstaan onverwachte knopen, overgangen en spannende contrasten.
Slikken en schorren langs het Schelde- Rijnkanaal.
Slikken en schorren langs het Schelde- Rijnkanaal.
Legenda bij de Slikken en schorren langs het Schelde- Rijnkanaal.
Legenda bij de Slikken en schorren langs het Schelde- Rijnkanaal.
Het amfibisch landschap met op de achtergrond Breda.
Het amfibisch landschap met op de achtergrond Breda.
Legenda bij het amfibisch landschap.
Legenda bij het amfibisch landschap.
Het krekenlandschap / transformatielandschap nabij Logistiek Park Moerdijk
Het krekenlandschap / transformatielandschap nabij Logistiek Park Moerdijk
Legenda bij het krekenlandschap / transformatielandschap
Legenda bij het krekenlandschap / transformatielandschap
Zicht op Willemstad vanaf het Hollands Diep als forens tussen de Rotterdam en West-Brabant.
Zicht op Willemstad vanaf het Hollands Diep als forens tussen de Rotterdam en West-Brabant.
Legenda Zicht op Willemstad
Legenda Zicht op Willemstad
jaar
2017

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, Chiel Lansink

programma
Synthese en ontwerpend onderzoek

status
Synthese en ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Vereniging Deltametropool


volgend project:
Dutch Smart Thermal Grid
gerelateerde projecten