Toekomstbeeld Moerasmetropool Zuid-Holland
Toekomstbeeld Moerasmetropool Zuid-Holland

De Moerasmetropool

Zuid-Holland

Toekomstonderzoek naar water, voedsel en energie in Zuid-Holland

De transities naar een hernieuwbaar energiesysteem, naar gedeelde mobiliteit, naar gezonde landbouw en naar een circulaire economie, zullen het landschap en het stedelijk gebied radicaal transformeren. Dit is het moment om als provincie koers te bepalen. Hoe accommoderen we de veranderingen op het gebied van voedsel, water en energie? En dat op een manier waarop er een productief, toekomstbestendig én aantrekkelijk landschap ontstaat dat bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van Zuid-Holland als leefomgeving?

Dit toekomstperspectief toont vijf onderscheidende landschappen. Gezamenlijk vormen zij een aantrekkelijk en divers landschap voor de inwoners van de Moerasmetropool.

Hoe maken we een aantrekkelijke en productieve leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van Zuid-Holland?

Wind & Wier; grootschalige zeeweerteelt op de Noordzee
Wind & Wier; grootschalige zeeweerteelt op de Noordzee

Wind & Wier; grootschalige zeeweerteelt op de Noordzee

Eiwitten uit zeewier zijn een goede vervanger voor dierlijke eiwitten. Het is een veelzijdig gewas dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water of meststoffen. Zeewier is buitengewoon geschikt als voedsel voor mens en dier en zet CO2 om in biomassa en zuurstof. De Noordzee kan zo een substantiële bijdrage leveren aan de transitie van het voedselsysteem.
Woeste windturbinevelden in het amfibisch deltalandschap
Woeste windturbinevelden in het amfibisch deltalandschap

Woeste windturbinevelden in het amfibisch deltalandschap

Het deltalandschap kan uitgroeien tot een robuust natuur- en landschaps-ontwikkelingsgebied. Op steeds meer plaatsen zal de amfibische natuur de ruimte krijgen op de dynamische grens van land en water. Geen lieflijk, arcadisch landschap met aangeharkte paden, maar woeste en deels ondoordringbare ‘grensnatuur’. De schaal van dit woeste landschap leent zich uitstekend voor grote geconcentreerde windturbinevelden.
Natuur inclusieve landbouw, bijvoorbeeld met paludiculturen
Natuur inclusieve landbouw, bijvoorbeeld met paludiculturen

Natuur inclusieve landbouw

Door het optimaliseren van de akkerbouw en landbewerking met slimme gewasrotaties, grondbewerkingen en beperkte mesttoevoer wordt meer CO2 vastgehouden en het bodemleven verbeterd. In gebieden met zoute kwel kan het opzetten van zoetwaterpeilen tegendruk bieden aan de zoute kwel en tegelijk een zoetwaterbuffer vormen voor droge periodes.
Vernatten van de veenweidengebieden
Vernatten van de veenweidengebieden

Vernatten veenweidengebieden

Het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden is een kostenefficiënte methode om CO2-uitstoot te reduceren. Delen van deze veengebieden zullen worden getransformeerd tot natuur, alternatieve landbouw, productiebos of worden opgegeven. Daarmee zijn de veenweiden niet alleen een gouden kans voor het klimaat, maar ook voor meer biodiversiteit en weidevogels.
Aantrekkelijke woonlandschappen
Aantrekkelijke woonlandschappen

Aantrekkelijke woonlandschappen

Woningbouw met biobased materialen kan een actieve rol vervullen in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast gelden er minder restricties met betrekking tot de schadelijke stikstofuitstoot bij de traditionele bouw. Er ligt een grote uitdaging voor de toekomst om woonomgevingen te maken die zelf landschappelijke waarde genereren in plaats van deze te ontlenen of ontnemen aan het bestaande landschap. Woningen en woonwijken die niet in het landschap gebouwd worden, maar met het landschap, waardoor zij onderdeel worden van het landschap dat zij zelf mede vormen. De Zuidvleugel zou zo uit kunnen groeien tot een aaneengesloten landschap waar ruimte is voor wonen, werken en recreëren naast voedselproductie en bosbouw.
jaar
2019

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, MSc. Francisco Monsalve

status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland


volgend project:
GreenTech Park
gerelateerde projecten